Chào mừng quý vị đến với website của THCS Thới Hòa

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 8. Country life and city life

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Lan
Ngày gửi: 15h:36' 08-12-2012
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 347
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS
ENGLISH 8
Period 47
LISTEN
L. FOCUS 1, 2
UNIT 8
COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
Wednesday, Dec. 5th, 2012
Aunt HANG
LAN
What are they doing ?
A. LISTEN :
Listen to the dialogue and fill in the missing words:
Lan : Hello.
Aunt Hang : Hello. Is (1) _________ Lan?
Lan : Yes. Who is (2) _______________?
Aunt Hang : (3) _________ Aunt Hang. How are you?
Lan : I`m fine. (4) _______ are you phoning
(5) ________?
Aunt Hang : Hue. I`m calling to tell you Uncle Chi and I are (6) ________ to visit you next (7) ________.
Lan : Great! When are you (8) _________ ?
Aunt Hang : On (9) ____________ . We`re arriving in Ha Noi in the (10) _________ (11) ___________.
Lan : Ok. Do you want to (12) _______ to
(13) _______ mom?
Aunt Hang : Yes, please.
Lan : Hold on a moment and I`ll (14) __________her.
that
this
It’s
Where
from
coming
week
arriving
Thursday
late
afternoon
speak
my
get
2.Answer the questions.
a. How is Lan?
b. Where is Lan`s aunt Hang calling from?
c. Who is Mrs. Hang going with?
d. Does Mrs. Hang want to speak to Lan`s mom?
Lan is fine.
Mrs. Hang is calling from Hue.
She is going with Mr. Chi.
Yes, she does.
S
+
be
+
V-ing
I-Present progressive to talk about the future
Form:
Eg:
- He is playing tennis this afternoon
-I am going to Ha Noi next weekend
-They are having a test tomorrow
B. language focus 1
1. Read the dialogues:
a) Mrs.Vui: Is the boat to …………………... leaving at ?

Clerk: Is that ……………………….. ?
Mrs Vui: That’s right
Clerk: I’m very sorry, madam, but it’s been delayed
Clerk: Now, it’s leaving at
Mrs Vui: Oh no!
…….
10.25
Lady of the Lake
Dong Hoi
II. Practice:
b) Mr.Hung: Is the boat from arriving at ?
Clerk: Are you talking about ?
Mr.Hung: Yes
Clerk: It’s arriving on time, sir
Hai Phong
10:40
Bright sky
2. Now make similar dialogues. Use the shipping information
C. language focus 2

Complete the dialogues. Use the verbs in the present progressive tense
Nam: What are you doing tonight?
Bao: I’m playing table tennis.
C. language focus 2

Complete the dialogues. Use the verbs in the present progressive tense
b. Uncle Thach: Would you and Lan like to go to the movies ?
Hoa: Sorry, we can’t.
We(1).............................homework
are doing
c. Mrs.Vui : Are you watching the seven o’clock news?
Mr. Nhat : No, I (2) ..... ...........................a program on
rainforests.
am watching
C. language focus 2

Complete the dialogues. Use the verbs in the present progressive tense
d. Hoa: I’m going to the beach on Saturday.
Lan: Lucky you ! I (3) ........................to my violin lesson.
am going
e. Mrs.Thoa: Are you free on Sunday afternoon?
Na: No, Mom and I (4) ........................ the house .
are cleaning
f. Nga: Can you fix my computer on Friday afternoon ?
Mr.Lam: I’m afraid not. I (5) ........................a meeting that
afternoon.
am having
D. At home:
- Learn the lesson well.
Make 5 sentences about changes in your hometown.
Prepare: READ
0

Thank you for your attendance and goodbye!
 
Gửi ý kiến